ACCURA 与您携手成长的解决方案

性能和精度是否是您的头等要务?凭借丰富的配置,ACCURA可根据您的需求——以及预算度身定制。此外,系统采用的模块式结构确保测量机拥有极佳的可扩展性。当用户对配置、探头和软件等需求发生变化时,可对ACCUR进行相应改造。

可选探头:
ZEISS RDS ZEISS XDT ZEISS ViScan ZEISS LineScan ZEISS VAST XXT ZEISS VAST XT gold ZEISS VAST gold ZEISS FalconEye
可选软件:
ZEISS CALYPSO GEAR PRO